DocenteLunedì 1 oraLunedì 2 oraLunedì 3 oraLunedì 4 oraLunedì 5 oraMartedì 1 oraMartedì 2 oraMartedì 3 oraMartedì 4 oraMartedì 5 oraMercoledì 1 oraMercoledì 2 oraMercoledì 3 oraMercoledì 4 oraMercoledì 5 oraGiovedì 1 oraGiovedì 2 oraGiovedì 3 oraGiovedì 4 oraGiovedì 5 oraVenerdì 1 oraVenerdì 2 oraVenerdì 3 oraVenerdì 4 oraVenerdì 5 oraSabato 1 oraSabato 2 oraSabato 3 oraSabato 4 oraSabato 5 ora
Rossi M.3ASU5AL4BL4ASU3BL5BL5ASU5ASU3ASU5AL5BL3AL4AL3BL4ASU4BL4AL3AL
Verdi F.4BSU2BSU2ASU3BSU4CSU3BSU2BSU5BSU4BSUPOT.4CSU5BSU4BSU2BSU2ASU5BSU4CSU3BSU
Gialli I.2BSU1ASU3BSU3ASU2CSU4BSU1BSU5AST5BSU3AST2AST4ASU4AST1ASM2ASU4CSU5ASU